قیمت پشتیبانی تعداد صفحات سیستم طراحی امکانات هدیه پنل شماره 1
1,000,000ریال 1 هفته 5 html یک ایمیل با آدرس دامین + طراحی اختصاصی هاست + دامین ir یک ساله ---
قیمت پشتیبانی تعداد صفحات سیستم طراحی امکانات هدیه پنل شماره 2
1,990,000ریال 1 ماه 10 مدیریت محتوی دو ایمیل با آدرس دامین + طراحی اختصاصی هاست + دامین ir یک ساله ---
قیمت پشتیبانی تعداد صفحات سیستم طراحی امکانات هدیه پنل شماره 3
2,990,000ریال 3 ماه 20 مدیریت محتوی چهار ایمیل با آدرس دامین + طراحی اختصاصی + پنل مدیریت هاست یکساله + دامنه ir پنج ساله ---
قیمت پشتیبانی تعداد صفحات سیستم طراحی امکانات هدیه پنل شماره 3
3,990,000ریال 6 ماه 30 مدیریت محتوی شش ایمیل با آدرس دامین + طراحی اختصاصی + پنل مدیریت هاست یکساله + دامنه ir پنج ساله ---
قیمت پشتیبانی تعداد صفحات سیستم طراحی امکانات هدیه پنل شماره 4
4,990,000ریال 1 سال 40 مدیریت محتوی شش ایمیل با آدرس دامین + طراحی اختصاصی + پنل مدیریت هاست دو ساله دامنه ir پنج ساله ---
قیمت پشتیبانی تعداد صفحات سیستم طراحی امکانات هدیه فروشگاه اینترنتی
توافقی یک سال --- مدیریت محتوی چهار ایمیل با آدرس دامین + طراحی اختصاصی + پنل مدیریت هاست یکساله + دامنه ir پنج ساله ---

کیفیت را با ما تجربه کنید